Coen Modderman is senior adviseur bij Haute Equipe Partners in Public. Hij is juridisch adviseur voor diverse opdrachtgevers (hoofdzakelijk gemeenten), teamaanvoerder van Haute Equipe Juridisch, een van de coördinatoren van het traineeprogramma en onderzoeker (staats- en bestuursrecht). Onderzoek doet hij eveneens als Thorbecke-fellow aan de Universiteit Leiden. 

Artikelen van Coen Modderman

Blog
Een vertrouwenwekkende toepassing van het vertrouwensbeginsel?
Vertrouwen als thema in de relatie burger-overheid staat in de belangstelling. In deze bijdrage aandacht voor een specifiek aspect daarvan: de toepassing van het vertrouwensbeginsel door de bestuursrechter.
13 december 2021 Gastposts Coen Modderman Arnout den Brok
Blog
Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar
Recente uitspraak Rechtbank Noord-Nederland over ontvankelijkheid bezwaar waardevolle aanzet tot maatwerk met realistisch burgerperspectief.
9 juni 2021 Gastposts Coen Modderman Maarten de Wind
Blog
Lasten onder dwangsom en artikel 6:13 Awb
Een bestuursorgaan dat verschillende lasten in één besluit stopt, zou in het primaire besluit de 6:13-consequentie van het samenpakken van afzonderlijke lasten moeten vermelden.
6 april 2021 Gastposts Coen Modderman Eva Buitenhek
Blog
Minister voor Rechtsbescherming in de bres voor de AP?
De minister zou er goed aan doen om de Autoriteit Persoonsgegevens niet te ‘verdedigen’ tegen woorden die juist goed aansluiten bij de visie van de AP zelf.
17 februari 2021 Vooraf Coen Modderman
Blog
Geringe ondersteuning gemeenteraden – goedkoop is duurkoop?
Is een volksvertegenwoordiging met te weinig ondersteuning niet pas echt zonde van het geld?
23 december 2020 Gastposts Coen Modderman
Blog
Waardevolle vragen en een waardevol vragenrecht
Geld vragen voor een antwoord op een raadsvraag is een no go, maar hoe kan er dan wel worden opgetreden tegen ‘verkwistende’ vragen?
28 september 2020 Gastposts Coen Modderman Maarten de Wind
Blog
One-issue-partijen als belanghebbende in de zin van de Awb
Kunnen politieke (one-issue-)partijen als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt?
22 november 2019 Gastposts Coen Modderman
Blog
Het gaat om het resultaat
De beslissing op bezwaar en het verbod van reformatio in peius.
23 augustus 2019 Gastposts Coen Modderman
TijdschriftNJB 10 (2019)
Netwerkanalyse van werkgeversaansprakelijkheid
Gijs van Dijck en Dafne van Kuppenvelt
In dit artikel wordt voor het thema werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW getracht te achterhalen welke deelonderwerpen te onderscheiden zijn en wat de precedenten zijn binnen de verschillende deelonderwerpen. Het artikel is het eerste dat voor een privaatrechtelijk thema deelonderwerpen en precedenten opspoort aan de hand van een netwerkanalyse. Netwerkanalyse is een handig hulpmiddel om de problematiek rond, in dit geval, werkgeversaansprakelijkheid sneller en beter te begrijpen, dat tijd kan besparen, andere inzichten kan opleveren en nieuwe vragen kan opwerpen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Online politieke microtargeting
Frederik Zuiderveen Borgesius, Judith Möller, Tom Dobber, Sanne Kruikemeier, Kristina Irion, Sarah Stapel, Ronan Fathaigh, Balazs Bodo en Claes de Vreese
Voor online politieke microtargeting wordt het online-gedrag van mensen in kaart gebracht en worden de verzamelde gegevens gebruikt om mensen gerichte politieke advertenties te tonen. Microtargeting is vanuit de VS komen overwaaien naar Europa en heeft voor- en nadelen voor de democratie. Microtargeting kan politieke partijen helpen om mensen effectief te bereiken en kan politieke betrokkenheid stimuleren. Maar microtargeting kan ook een bedreiging vormen voor de democratie. Zo kan een politieke partij zich verschillend voordoen aan verschillende mensen. Bovendien bedreigt het verzamelen van persoonsgegevens onze privacy. Dit artikel brengt de beloftes en bedreigingen van microtargeting voor de democratie in kaart en schetst mogelijkheden voor beleidsmakers om het gebruik van microtargeting te reguleren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Geheime verdragen en derubricering
Coen Modderman
Als het geheime karakter aan een geheim verdrag vervalt moet het verdrag alsnog en wel zo spoedig mogelijk ter parlementaire goedkeuring worden voorgelegd. De mogelijkheden om het parlement bij geheime/vertrouwelijke verdragen, zowel in de onderhandelingsfase als in de goedkeuringsfase, buiten de totstandkoming te houden, zijn ruim. Als er dan ook nog eens langer dan nodig wordt gewacht met derubricering, dan blijft er van parlementaire betrokkenheid wel zeer weinig over. Daarom is het goed om op structurele basis na te gaan of er verdragen zijn die voor derubricering in aanmerking komen.


Lees het hele artikel in Navigator.

Resultaatgerichte indicaties vragen om resultaatgerichte rechtsbescherming
Geerten Boogaard
In een recente uitspraak in het sociaal domein bood de Centrale Raad van Beroep niet alleen rechtscherming in het individuele geval, maar stelde de Raad meteen ook een uniforme landelijke standaard. Daarmee ging echter tevens een streep door wat goedwillende gemeenten hadden bedacht. De Centrale Raad had dit kunnen en moeten voorkomen door minder recentraliserend te motiveren en de lokale beleidsruimte meer te respecteren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Verdere reflectie op onderzoek naar straftoemeting
Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt
Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de bijdrage van Van Oorschot in NJB 2018/1699, afl. 32, waarin zij ons in 2012 verschenen artikel ‘Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken: Een kwantitatief onderzoek naar de rol van specifieke kenmerken van de dader’ bespreekt.


Lees het hele artikel in Navigator.

13 maart 2019
Blog
Parallelle rijkswetsvoorstellen, een oproep
Nu Kamerlid Joost Taverne naar eigen zeggen een warm voorstander is van een constitiutionele dialoog tussen rechter en wetgever zou hij er goed aan doen zijn rijkswetsvoorstel inzake de wijziging van artikel 94 Grondwet in te trekken.
17 november 2015 Artikel Coen Modderman Remco Nehmelman