Initiatiefwetsvoorstel (10-03-2023) houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

—Volgens de initiatiefnemer van dit wetsvoorstel, het Kamerlid Erkens (VVD), moet het Nederlandse energiebeleid streven naar een meer onafhankelijke energievoorziening, waaronder begrepen de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor deze energievoorziening. Het Nederlandse energiesysteem is momenteel onvoldoende weerbaar voor crises of geopolitieke verschuivingen. Terwijl een betrouwbare energievoorziening ­cruciaal is voor de economie en maatschappij. Door grotere energieonafhankelijkheid als beleidsdoel vast te leggen en door een vijfjaarlijkse beleidscyclus te creëren, wordt er geborgd dat de juiste lessen uit de energiecrisis worden getrokken. Bovendien kost het creëren van een onafhankelijkere energievoorziening tijd. Hiervoor is stabiel beleid nodig met een langetermijnvisie. Het initiatiefwetsvoorstel voor energieonafhankelijkheid schetst de kaders voor dit beleid en biedt handvatten voor de langetermijnvisie. Hierbij is het niet de intentie om exact in te vullen hoe de energiemix van de toekomst eruit moet zien, maar beoogt het wetsvoorstel zeker te stellen dat er wordt ingezet op een onafhankelijkere energievoorziening.

Het wetsvoorstel formuleert in de eerste plaats vijf doelstellingen;

  1. het vergroten van de nationale productie;
  2. diversificatie van energiebronnen;
  3. diversificatie van import;
  4. het aanleggen van strategische energiereserves; en
  5. het voorkomen van indirecte afhankelijkheden en inflexibiliteit in de waardeketen.

Als tweede component werkt het initiatiefwetsvoorstel een nieuwe beleidscyclus voor het energiebeleid uit. In deze beleidscyclus moet er door de overheid elke vijf jaar een energiestrategie worden opgesteld en jaarlijks een energienota worden gepubliceerd. Om de energieonafhankelijkheid van Nederland te monitoren, ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het initiatiefwetsvoorstel worden gehaald en de beleidscyclus te faciliteren, wordt in het wetsvoorstel als derde component een grondslag gecreëerd om een Energieraad op te zetten. Deze onafhankelijke instantie heeft als hoofddoel om de Minister voor Klimaat en Energie gevraagd én ongevraagd te adviseren over hoe de energieonafhankelijkheid van Nederland kan worden vergroot.

Kamerstukken