Besluit van 29 oktober 2022, Stb. 2022, 423

Besluit tot instelling van de Wetenschappelijke Klimaatraad

—De Wetenschappelijke Klimaatraad is een onafhankelijk, wetenschappelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan regering of parlement over het te voeren klimaatbeleid. Daarnaast brengt de Wetenschappelijke Klimaatraad ten minste advies uit ter voorbereiding van het vijfjaarlijkse Klimaatplan (zoals bedoeld in de Klimaatwet, artikel 3, eerst lid).

In dat advies kan de Wetenschappelijke Klimaatraad aandacht besteden aan:

  • (keuzes ten aanzien van) transitiepaden (opties en timing) naar klimaatneutraliteit in de sectoren;
  • maatschappelijk draagvlak;
  • gedrag van burgers en bedrijven;
  • samenhang in beleid (waaronder het beleid gericht op adaptatie en biodiversiteit);
  • verhouding nationale beleid en ontwikkelingen in het internationale beleid;
  • benodigde innovaties en toekomstig verdienvermogen;
  • investeringsopgave.

Dit besluit treedt in werking op 5 november 2022 en vervalt op 4 november 2026.