Besluit van 04-05-2023, Stb. 2023, 172 en inwerkingtredingsbesluit van 04-05-2023, Stb. 2023, 174

Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie (Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie)

—Dit besluit is gebaseerd op de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo). De Wet vifo heeft ten doel risico’s voor de nationale veiligheid te beheersen als gevolg van verwervingsactiviteiten, zoals investeringen in en fusies met ondernemingen die doel van een verwerving zijn. Verwervingsactiviteiten kunnen gepaard gaan met risico’s voor de Nederlandse nationale veiligheid, in het bijzonder de aantasting van de continuïteit van vitale processen, de aantasting van de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie, en het ontstaan van strategische afhankelijkheden. De Wet vifo voorziet in een ex ante-toetsing op de toelaatbaarheid (onder voorwaarden) van voorgenomen verwervingsactiviteiten in vitale aanbieders, beheerders van bedrijfscampussen of ondernemingen actief op het gebied van sensitieve technologie. Het onderhavige besluit is enkel relevant voor verwervingsactiviteiten in ondernemingen actief op het gebied van sensitieve technologie. Het besluit regelt nader wat tot sensitieve technologie in het kader van de Wet vifo wordt gerekend en beperkt de werking van de Wet vifo door te differentiëren naar de mate van invloed die met een verwervingsactiviteit moet worden verkregen of worden vergroot om onder de werking van deze wet te vallen (met het oog op bescherming van het investeringsklimaat).

Inwerkingtreding met ingang van 01-06-2023.