Besluit van 19-11-2021, Stb. 2021, 145

Besluit tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau

—Dit besluit behelst een verduidelijking met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau (IB). Hiermee wordt beoogd onduidelijkheid weg te nemen over de rechtspositie en AVG-verantwoordelijkheden van het IB. Aanleiding voor deze wijziging is een briefwisseling tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Staatssecretaris van SZW met betrekking tot het IB. De AP signaleerde dat ten aanzien van de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens door het IB onvoldoende duidelijk is wie daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van (thans) de AVG. In plaats van de constructie met het IB als verwerker voor de verwerkingshandelingen ten behoeve van de uitvoering van de gemeentelijke wetten, is een ketensamenwerkingsverband met het IB als bovenlokaal en intermediair ‘Informatieknooppunt Gemeenten’ passend. In dit knooppunt fungeert het IB als stelselvoorziening, en voert daarbij een taak uit van algemeen belang. Hierbij is gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 van de AVG het uitgangspunt. Het IB is uit dien hoofde mede verwerkingsverantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens binnen dit samenwerkingsverband.

Op grond van artikel 26, eerste lid, van de AVG dienen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vast. In het ‘Aansluit- en samenwerkingsprotocol Stichting Inlichtingenbureau – Gemeenten 2020 (Verwerkingsactiviteiten Wet SUWI / Participatiewet)’ is verder uitgewerkt wat de respectieve verantwoordelijkheden van het IB en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders zijn.