Wet van 15-12-2021, Stb. 2021, 632 en inwerkingtredingsbesluit van 15-12-2021, Stb. 2021, 633

Wet tot wijziging van de Wet op het nancieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Implementatiewet verliesabsorptieen herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen)

Deze wet strekt tot implementatie van de richtlijn verliesabsorptieen herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2019/879/EU, hierna: Wijzigingsrichtlijn of BRRD II). BRRD II wijzigt de richtlijn herstel  en  afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2014/59/EU, hierna Richtlijn of BRRD I). Met betrekking tot banken is voor lidstaten die deel uitmaken van de Bankenunie BRRD I deels geïmplementeerd in de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Verordening 806/2014, hierna: Verordening of SRMR I). Daardoor hebben de daarin opgenomen regels directe werking

in de eurolanden en landen die versterkte samenwerking zijn aangegaan met de bankenunie. De verordening verliesabsorptieen herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Verordening 2019/877, hierna: Wijzigingsverordening of SRMR II) past SRMR I aan naar aanleiding van BRRD II.

De richtlijn bevat een uniform raamwerk van eisen voor het herstel en de afwikkeling van niet signicante banken en grote beleggingsondernemingen. De verordening regelt de (procedure voor) voorbereiding en daadwerkelijke afwikkeling van signicante banken in de Europese bankenunie. De richtlijn en verordening zijn in 2015 geïmplementeerd door de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

De wijzigingsrichtlijn BRRD II draagt bij aan het verder versterken van de nanciële stabiliteit in de Europese bankenunie door meer gemeenschappelijke regels vast te leggen voor de situatie dat banken of beleggingsondernemingen falen of dreigen te falen. Het belangrijkste onderdeel bestaat uit wijzigingen van de eisen aan de bail-inbare kapitaalbuffers die moeten worden aangehouden. Een ander onderdeel bestaat uit een wijziging van de bevoegdheden van een afwikkelingsautoriteit.

De wet wijzigt de Wet op het nancieel toezicht (Wft) en de Faillissementswet (Fw). Aanvullend op de implementatie van de wijzigingsrichtlijn biedt de wet volgens de regering een oplossing voor gevallen waarin de wijzigingsrichtlijn niet geheel aansluit op de wijzigingsverordening. De (wijzigings)verordening bevat een nadere taakverdeling tussen de Afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautoriteiten.

In Nederland wordt de functie van nationale afwikkelingsautoriteit door DNB vervuld. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat in de wijzigingsrichtlijn op verschillende plaatsen wordt voorzien in de toekenning van bepaalde nieuwe bevoegdheden aan de nationale afwikkelingsautoriteit, maar dat equivalenten daarvan in de wijzigingsverordening ontbreken. Daarbij wordt geconcludeerd dat dit in meerdere gevallen gaat om een onbedoeld verschil. Daarom is ervoor gekozen om bepaalde bevoegdheden voor DNB die in de verordening ontbreken alsnog in de Wft en de Fw op te nemen. De regering heeft deze aanpak uitgebreid afgestemd met de Europese Commissie. De Commissie heeft geadviseerd om in nationale wetgeving een oplossing te vinden voor de verschillen in de regeling van bevoegdheden tussen de richtlijn en de verordening.

Inwerkingtreding met ingang van 21-12-2021.

Kamerstukken