Besluit van 23-06-2020, Stb. 2020, 212

Besluit tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers teneinde het mogelijk te maken de duur van de overbruggingsregeling met vier maanden te verlengen en het aanbrengen van enkele technische wijzigingen

—De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (Stb. 2020, 118voorziet in de mogelijkheid bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de maximale duur van de bijstandsverlening en de periode waarover bijstand kan worden verleend, te verlengen met ten hoogste drie maanden. Van deze mogelijkheid is reeds gebruik gemaakt. Onderhavige wijziging van de Tozo maakt het mogelijk om bij ministeriële regeling het aanvraagtijdvak, de duur en de periode met ten hoogste vier maanden te verlengen. Hiermee wordt in de Tozo de bevoegdheid gecreëerd om uitvoering te geven aan het besluit van het kabinet om de Tozo, als onderdeel van het verlengde Noodpakket 2.0, met een extra vierde maand te verlengen. De daadwerkelijke verlenging wordt materieel neergelegd in een aanpassing van de reeds bestaande ministeriële regeling – de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – die thans voorziet in de verlenging tot 1 september 2020.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 27-06-2020, met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2020.