Besluit van 24-09-2020, Stb. 2020, 355 en inwerking­tredingsbesluit van 24-09-2020, Stb. 2020, 356

Besluit tot wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente

—Naast een aantal technische wijzigingen bevat het onderhavige besluit een wijziging van het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting. Ten tijde van de totstandkoming van het Besluit belasting- en invorderingsrente was het uitgangspunt dat het percentage van de belastingrente voor alle middelen (dat ingevolge de Verzamelspoedwet COVID-19 vanwege de COVID-19-crisis tijdelijk op 0,01% is gesteld) per 1 oktober 2020 weer zou terugveren naar de percentages zoals deze luidden voor deze verlaging. Voor de vennootschapsbelasting bedroeg dat percentage 8% en voor de overige belastingmiddelen 4%. In het onderhavige besluit wordt geregeld dat ook het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting kan worden vastgesteld op 4%. Het is de bedoeling dat dit percentage van 4% met ingang van 1 oktober 2020 in werking treedt. Daarbij is op het moment van de totstandkoming van het onderhavige besluit het uitgangspunt dat dit percentage geldt tot en met 31 december 2021.

Inwerkingtreding

Artikel I, onderdelen 1 tot en met 3, treden in werking met ingang van 01-10-2020.