Besluit van 7 juli 2022, Stb. 2022, 295

Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators

—Dit besluit past de vergoedingen aan voor rechtsbijstandverleners, waaronder advocaten, bijzondere curatoren en mediators, die werkzaam zijn in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De aanpassingen zijn overwegend verhogingen van de vergoedingen die door de commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (de commissie-Van der Meer) in haar eindrapport zijn voorgesteld. De vergoedingen voor rechtsbijstandverleners worden in het algemeen bepaald op basis van vastgestelde puntenaantallen voor zaken. Met dit besluit zijn de puntenaantallen meer in lijn gebracht met de gemiddelde tijdsbesteding in zaken op verschillende rechtsgebieden.

Daarnaast zijn de volgende vijf wijzigingen in de vergoedingen voor rechtsbijstand in asielzaken aangebracht:

  • het introduceren van een toeslag voor extra werkzaamheden die gepaard gaan met extra gehoren in de aanvraagfase van een samenhangende zaak;
  • het vervangen van de standaard toeslag bij VA-zending voor een toeslag bij daadwerkelijk geleverde werkzaamheden;
  • het afschaffen van de standaard toevoeging bij een voorlopige voorziening en deze te vervangen door een toeslag indien de voorlopige voorziening apart van de bodemzaak op zitting wordt behandeld;
  • het introduceren van een toeslag bij herleving van de aanvraagprocedure na gegrondverklaring van een (hoger) beroep, en
  • een wijziging om het Bvr aan te laten sluiten bij een recente wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Stb. 2021, 250).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2022.