Wet van 07-04-2021, Stb. 2021, 263

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

—Met deze wet wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000). Het gaat hier om verschillende beleidsmatige wijzigingen, waarmee met name eerdere belangrijke toezeggingen aan de Tweede Kamer gestand worden gedaan. De wijzigingen zien met name op het volgende:

  • het harmoniseren van zowel de bekostigingsmogelijkheden van hbo-masters met die van wo-masters als de studiefinancieringsrechten van studenten aan een hbo-masteropleiding met die aan een wo-masteropleiding;
  • het verduidelijken van de wetgeving omtrent van premasters, om de toegankelijkheid van masters te vergroten en zo de doorstroom te bevorderen;
  • het voor instellingen mogelijk maken om een student, die zich niet tijdig heeft ingeschreven voor één of meer tentamens, alsnog de mogelijkheid tot inschrijving te geven waarbij een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening kan worden gebracht;
  • het voor instellingen mogelijk maken om een vervangend getuigschrift te verstrekken in geval van naamswijziging van de afgestudeerde;
  • het aanpassen van de wetgeving omtrent educatieve masteropleidingen, om zo de instroom van studenten tot wo-lerarenopleidingen te verbeteren;
  • het verhogen van de leeftijdsgrens voor het aanvragen van het levenlanglerenkrediet.

Daarnaast worden met enkele wetstechnische onvolkomenheden hersteld in het met het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid (Kamerstukken 35 282) voorgestelde artikel 7.53a WHW.

Inwerkingtreding

  • Artikel II, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 08-06-2021 en werkt terug t/m 01-08-2021.
  • Artikel II, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 08-06-2021 en werkt terug t/m 01-09-2021.
  • De rest van de wet treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 22-06-2021, Stb. 2021, 325

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 april 2021 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (Stb. 2021, 263)

—Artikel I, met uitzondering van onderdelen Ma, W, Z en AA, artikel II, onderdelen C t/m G, artikel III en artikel IV treden in werking met ingang van 01-09-2021. Artikel I, onderdeel Ma, treedt in werking met ingang van 01-01-2022.

Kamerstukken