Besluit van 31-08-2020, Stb. 2020, 326

Besluit houdende tijdelijk besluit COVID-19 aanspraak bovenwettelijke vakantie-uren van raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers in verband met de tijdelijke verhoging van de leeftijdsgrens tot drieënzeventig jaar

—Nu raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers op grond van artikel 3.3 van de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 tijdelijk kunnen worden ingezet tot de leeftijd van drieënzeventig, wordt geregeld dat de bezoldigde raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers ook (net als de leeftijdscategorie van 65 tot en met 70 jaar) aanspraak maken op 36 uren boven-wettelijke vakantie-uren (naar rato van de arbeidsduur).

Inwerkingtreding met ingang van 12-09-2020.