Wet van 10-02-2021, Stb. 2021, 80

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

De Wet biometrie vreemdelingenketen (Wbvk) heeft in 2014 voorzien in een wijziging van de Vw 2000 om het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen uit te breiden en zo de identiteitsvaststelling van vreemdelingen te verbeteren (Stb. 2014, 2). Op grond van artikel 115 van de Vw 2000 vervalt op 1 maart 2021 de in artikel 106a van de Vw 2000 geregelde nationale bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te verwerken en moeten alle gezichtsopnames en vingerafdrukken, die op basis van de Wbvk in de vreemdelingenadministratie zijn opgenomen, worden vernietigd. Met deze wet wordt de bevoegdheid voorlopig nog vijf jaar langer gehandhaafd. Drie jaar na inwerkingtreding wordt de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de effecten van de bevoegdheid (opnieuw) geëvalueerd. De Afdeling advisering van de Raad van State benadrukte in haar advies dat de toekomstige evaluatie uitsluitsel moet geven over de effectiviteit, het nut en de noodzaak van de nationale bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken, mede gelet op (mogelijk) nieuwe verplichtingen op dit terrein die voortvloeien uit de Europese wet- en regelgeving. De periode van verlenging van de nationale bevoegdheid zal hiervoor worden gebruikt.

Inwerkingtreding met ingang van 20-02-2021.

Kamerstukken