Wet van 23-06-2021, Stb. 2021, 322

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

—In het studiejaar 2020-2021 heeft COVID-19, net als in het studiejaar 2019-2020, een behoorlijke impact op het onderwijs. Om de gevolgen van de vertraging die studenten oplopen in verband met het uitbreken van te beperken, worden met deze wet enkele maatregelen geïntroduceerd, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te weten:

  • de mogelijkheid om voor het studiejaar 2021-2022 studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen;
  • de halvering van het volledig wettelijk collegegeld en de daarmee samenhangende correctie van de hoogte van het collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet;
  • het creëren van een grondslag voor het toekennen van extra reisvoorziening aan studenten.

De regering wil deze maatregelen met spoed treffen, omdat zij het van groot belang vindt dat deze met ingang van het studiejaar 2021-2022 in werking treden om studenten en aspirant-studenten perspectief te ­bieden.

Inwerkingtreding

De wet treedt grotendeels in werking met ingang van 02-07-2021, waarbij voor verschillende onderdelen is bepaald dat deze in werking treden met terugwerkende kracht tot verschillende data.

Kamerstukken