Besluit van 26-10-2020, Stb. 2020, 427 en inwerking­tredingsbesluit van ­04-11-2020, Stb. 2020, 428

Besluit houdende tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met COVID-19 (Tijdelijk besluit verkiezingen COVID-19)

—De Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 maakt het mogelijk verkiezingen te houden op basis van de Kieswet en daarbij de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om verspreiding te voorkomen van het nieuwe coronavirus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Daartoe kan tijdelijk van de Kieswet worden afgeweken. In verband met de vorenbedoelde maatregelen is het ook noodzakelijk van enkele bepalingen uit het Kiesbesluit af te wijken alsmede enkele bepalingen uit het Kiesbesluit aan te vullen. Daartoe strekt dit besluit. Het besluit regelt geen nieuwe onderwerpen ten opzichte van het Kiesbesluit.

Er wordt op drie punten van het Kiesbesluit afgeweken. Allereerst wordt herhaald dat het stembureau, in afwijking van artikel E 1 van het Kiesbesluit, minimaal vier leden telt. Dit volgde ook al uit de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. De in die wet voorziene maatregelen in het stem­lokaal inzake het houden van een veilige afstand en de naleving van de maatregelen met betrekking tot de hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen, leiden ertoe dat het stembureau er nieuwe taken bij krijgt. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, zijn ten minste vier personen noodzakelijk.

Ten tweede wordt geregeld dat de formulieren ten behoeve van de kandidaatstelling, in afwijking van artikel H 1 van het Kiesbesluit, gedurende niet drie, maar vijf weken vóór en op de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar zijn bij elke gemeente. Deze wijziging houdt verband met artikel 2 van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. Daarin is geregeld dat kiesgerechtigden niet pas vanaf twee weken voor de dag van de kandidaatstelling, maar al vanaf vier weken voorafgaande aan de dag van de kandidaatstelling een verklaring van ondersteuning mogen afleggen op het gemeentehuis. Om dat te kunnen doen, moeten de kandidatenlijsten eerder opgemaakt kunnen worden. De voorgestelde aanpassing maakt dit mogelijk.

De derde aanpassing is dat niet langer is voorgeschreven dat zich in het stemhokje een lessenaar met rood schrijfmateriaal bevindt. In plaats daarvan wordt bepaald dat de kiezer rood schrijfgerei ontvangt van een lid van het stembureau. Op deze manier wordt het makkelijker gemaakt dat de potloden tussendoor worden gereinigd. Het moment waarop de kiezer het schrijfgerei ontvangt, wordt in het midden gelaten. Daarmee wordt ruimte geboden aan de uitvoeringspraktijk.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 07-11-2020. Het besluit vervalt met ingang van de dag dat de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 vervalt.