Besluit van 26-04-2021, Stb. 2021, 214

Besluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude en tot wijziging van het RVV 1990 in verband met enkele kleine aanpassingen

—Dit besluit voert een aantal maatregelen in die de aanpak van fraude met tellerstanden verder moeten verbeteren. Het bevat in de eerste plaats een verbod op de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben, het afleveren of het rijden met apparaten die geschikt zijn om de teller van een motorrijtuig stil te zetten of op andere wijze te manipuleren voorgesteld. Daarnaast wordt een tellerstandregistratie voor motorfietsen ingevoerd: door de RDW erkende bedrijven worden verplicht om tellerstanden van motorfietsen te registreren bij overschrijving van het kenteken en bij reparatie, onderhoud en banden-wissel bezoeken (zogenaamde ROB-bezoeken). Verder vervalt de minimumgrens van 150 euro voor de registratie van tellerstanden bij ROB-bezoeken. Bij elk bezoek aan de garage wordt voortaan de tellerstand geregistreerd. Tot slot komt de verplichting tot registratie bij demontage te vervallen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-07-2021.