Wet van 04-11-2021, Stb. 2021, 544

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

—In deze wet zijn uiteenlopende wijzigingen opgenomen die gemeen hebben dat de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit hierdoor wordt versterkt. Het verstoren van het criminele proces is als uitgangspunt genomen. Allereerst wordt mogelijk gemaakt dat verschillende vormen van faciliterende criminaliteit strenger worden bestraft. Dit betreft in de eerste plaats een verhoging van de strafmaat voor bedreiging, met een extra verhoging indien sprake is van het bedreigen van burgemeesters en andere bestuurders, van rechterlijke ambtenaren en advocaten, van journalisten of publicisten en van politieambtenaren en buitengewone opsporingsambtenaren. Daarnaast bevat de wet een maatregel die het mogelijk maakt snel te reageren op de introductie van nieuwe ‘designerprecursoren’ die voor de productie van synthetische drugs worden geïmporteerd. Daartoe wordt in de Wet voorkoming misbruik chemicaliën een verbod opgenomen voor het vervoeren of het voorhanden hebben van bepaalde chemische stoffen die kunnen worden gebruikt voor de illegale productie van psychotrope stoffen en drugs en waarvan geen legale toepassingen bekend zijn. Die stoffen kunnen worden aangewezen bij ministeriële regeling. Ook misbruik van kwetsbare infrastructurele objecten (logistieke knooppunten) zal (strenger kunnen) worden bestraft. Strafbaar wordt het wederrechtelijk verblijven op een in een haven, luchthaven of spoorwegemplacement gelegen besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen, waarbij nog een aantal strafverhogende omstandigheden zijn aangewezen. Daarnaast bevat de wet wijzigingen die ertoe dienen dat degene die strafbare feiten pleegt ook de verantwoordelijkheid draagt voor de kosten van het ongedaan maken van de gevolgen van deze strafbare gedragingen voor de leefomgeving en de volksgezondheid. Daartoe wordt een maatregel ingevoerd die het mogelijk maakt dat kosten in verband met het vernietigen van inbeslaggenomen drugs en illegaal vuurwerk op de dader kunnen worden verhaald. Ten slotte wordt de reikwijdte uitgebreid van het onderzoek naar het vermogen van de veroordeelde ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de onherroepelijke rechterlijke veroordeling tot geldboete, schadevergoedingsmaatregel of verbeurdverklaring, zodat ook deze sancties effectiever ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2021, Stb. 2021, 638

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2022, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, II, onderdelen B, C, D, E, F en G, III, IV, onderdelen B, C, D en E, en VI. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 01-03-2022. Artikel II, onderdelen B, C, D, E, F en G, treedt in werking met ingang van 01-07-2022.

Inwerkingtredingsbesluit van 17 mei 2022, Stb. 2022, 204

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 4 november 2021 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544)

De artikelen III, IV, onderdelen B, C, D en E, en VI van deze wet treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

Daarmee treedt de volledige wet in werking. De overige artikelen van deze wet traden per 1 januari danwel 1 maart 2022 en deels ook per 1 juli 2022 in werking met het inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2021, Stb. 2021, 638.

Kamerstukken