Wet van 24-06-2020, Stb. 2020, 225

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

—Deze wet wijzigt het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten vanwege onvolkomenheden die zijn geconstateerd sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82) en de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2019, 504). Enkele correcties kennen grote spoed, zoals het herstellen van rechtsmiddelen die (abusievelijk) zijn geschrapt bij het overzetten van de tenuitvoerleggingsbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht naar het Wetboek van Strafvordering. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verkeerde verwijzingen en aperte verschrijvingen te herstellen en om enkele andere correcties door te voeren. Zo is een samenloopbepaling toegevoegd ter correctie van foutieve verwijzingen in de Wet verwijzingsportaal bankgegevens (Stb. 2020, 151) en is een voorziening getroffen om de definitie van ‘jaar’ weer gelijkluidend te bepalen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Aanvullend is gefaseerde inwerkingtreding mogelijk gemaakt om de uitvoeringsorganisaties de gelegenheid te bieden zich waar nodig langer op bepaalde wijzigingen voor te bereiden.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-07-2020, Stb. 2020, 286

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2020, 225)

—De wet treedt in werking met ingang van 25-07-2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel D.

Kamerstukken