Besluit van 22-06-2020, Stb. 2020, 218

Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

—De aanleiding voor de AMvB is een amendement van Tweede Kamerlid Dik-Faber dat in 2016 is aangenomen (Kamerstukken II 2015/16, 34 234, nr. 9). Uit dit amendement vloeit voort dat een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd op terreinen van een school of onderwijsinstelling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (hierna: onderwijsinstellingen). In artikel 10 van de Tabaks- en rookwarenwet is daartoe een delegatiegrondslag opgenomen. Met dit wijzigingsbesluit wordt nu op hoofdlijnen het volgende geregeld:

  • Een verplichting om een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op terreinen die behoren bij een gebouw of inrichting van een onderwijsinstelling. Het moet daarbij gaan om een terrein dat grenst aan, of in de directe nabijheid gelegen is van een gebouw dat (of een inrichting die) wordt gebruikt voor onderwijs. Daarnaast is het terrein in gebruik bij de school of instelling.
  • Bij gebouwen en inrichtingen in gebruik bij onderwijsinstellingen waar het rookverbod al voor geldt, geldt tot op heden een uitzondering voor de open lucht bij die gebouwen. Deze uitzondering wordt geschrapt. Dit betekent dat ook in de open lucht bij gebouwen of inrichtingen van onderwijsinstellingen een rookverbod moet gelden; en
  • Een wijziging van de bijlage bij de wet, om voor overtreding van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven, aan te sluiten bij de boetesystematiek die ook geldt voor overtreding van de verplichting een rookverbod te hebben in de gebouwen van onderwijsinstellingen.

Inwerkingtreding

  • Artikel I, onderdeel A (het onderwerp van dit besluit), treedt in werking met ingang van 01-08-2020.
  • Artikel I, onderdeel B (herstel omissie in regels uitstal­verbod), treedt in werking met ingang van 30-06-2020.
  • Artikel II treedt in werking met ingang van 01-01-2021 (vanaf die datum zal NVWA starten met toezicht op de naleving).