Besluit van 31-08-2020, Stb. 2020, 309

Besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en enige andere besluiten in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs in verband met COVID-19 en enkele andere wijzigingen (Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19)

—Dit tijdelijk besluit wijzigt onder andere het Reglement rijbewijzen (Rr) en heeft tot doel om de geldigheidsduur van alle rijbewijzen waarvan de geldigheid verstrijkt tussen 1 september 2020 en 1 december 2020 te verlengen met maximaal negen maanden, als de houders ervan als gevolg van maatregelen, of de directe na-ijleffecten van die maatregelen, ter bestrijding van COVID-19, niet in staat zijn geweest tijdig de beschikking te krijgen over een nieuw rijbewijs. Verder is een met de verlenging samenhangende voorziening getroffen die ertoe strekt dat in de gevallen waarin de verlengingsregeling van toepassing is, voor het CBR aangepaste beslistermijnen gelden. Verder treft dit besluit onder andere nog een voorziening voor het kunnen verzoeken om uitstel van de algemene periodieke keuring (APK) in schrijnende gevallen.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 04-09-2020, met terugwerkende kracht t/m 01-09-2020. De artikelen I, onderdeel B, III en IV treden in werking met ingang van 04-09-2020. De artikelen III en IV werken terug t/m 16-03-2020