Besluit van 5 december 2022, Stb. 2022, 494

Besluit tot wijziging van het besluit van 20 december 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2021 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 334) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (Stb. 2021, 619) (Stb. 2021, 620), in verband met uitstel van de inwerkingtreding van de rapportage- en reductieverplichting voor de binnenvaart

—Met het voorliggende besluit wordt de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AE, opgeschort. Een nieuwe datum van inwerkingtreding wordt nu nog niet vastgesteld, maar naar verwachting zal de opschorting nog tot 1 januari 2025 duren. De reden hiervoor is dat na overleg met België en Duitsland het niet mogelijk is gebleken om tot gezamenlijke afspraken te komen om per 1 januari 2023 de rapportage- en reductieverplichting in te voeren op een manier die een gelijk speelveld waarborgt voor brandstofleveranciers in alle lidstaten. De kans op uitwijkgedrag van Nederlandse binnenvaartschepen om in het buitenland te bunkeren (bunkertoerisme) blijft hierdoor te groot.