Wet van 26-05-2021, Stb. 2021, 242 en inwerkingtredingsbesluit van 26-05-2021, Stb. 2021, 243

Wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van COVID-19

—Het kabinet is van mening dat de bestaande lage nalevingsbereidheid van inkomende reizigers uit hoog­risicogebieden met betrekking tot het dringende quarantaineadvies een onaanvaardbaar risico oplevert voor de volksgezondheid in verband met de mogelijke import en verspreiding van – met name nieuwe zorgwekkende varianten van – het virus in Nederland. Nu ‘zachte drang’ tot op heden niet voldoende effectief is gebleken, acht het kabinet het noodzakelijk om voor Europees Nederland het tot op heden geldende dringende quarantaineadvies om te zetten in een wettelijke verplichting voor inkomende reizigers uit aangewezen hoogrisicogebieden en om voor Caribisch Nederland te voorzien in de mogelijkheid om zodanige plicht van toepassing te achten. Deze maatregel wordt gecombineerd met de uitbreiding van de verplichting voor alle reizigers, ongeacht de wijze van vervoer, om bij inreis uit een aangewezen hoogrisicogebied te beschikken over een negatieve testuitslag. Nu geldt dit alleen nog voor reizigers die gebruik maken van bedrijfsmatig personenvervoer. Diverse categorieën van personen worden uitgezonderd van de quarantaineplicht. De aanwijzing van deze categorieën vindt deels op wetsniveau en deels op het niveau van een ministeriële regeling plaats. De categorieën van personen die op wetsniveau worden uitgezonderd van de quarantaineplicht betreffen personen ten aanzien van wie het zonder meer voorzienbaar is dat naleving van die plicht niet mogelijk of disproportioneel is. In de wet wordt gespecificeerd welke personen van de quarantaineplicht zijn uitgezonderd, m.n. de bepalingen omtrent ‘doorreis’ zijn nader ingevuld. Ook personen die inreizen i.v.m. aanstaand ouderschap of voorziene sterfte zijn uitgezonderd. Ook gevaccineerden kunnen onder de uitzondering vallen. Tot slot kan de ­burgemeester ontheffing van de quarantaineplicht verlenen.

Inwerkingtreding met ingang van 01-06-2021.

Kamerstukken