Besluit van 6 december 2022, Stb. 2022, 496

Besluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verhoging van de maximale inhouding op het minimumloon voor de betaling van de zorgpremie van de werknemer door de werkgever die hiertoe is gemachtigd door de werknemer

—Het maximumbedrag dat mag worden ingehouden op het wettelijk minimumloon, waarmee de door de werknemer gevolmachtigde werkgever de zorgpremie van de werknemer betaalt, wordt verhoogd. Als het Besluit ongewijzigd blijft dan is inhouding voor de zorgverzekering op het wettelijk minimumloon moeilijker met ingang van 1 januari 2023. De bovengrens van maximaal de geraamde gemiddelde nominale premie is destijds bepaald in de situatie met de toen vastgestelde vereveningsbijdrage. Door een aanpassing in de vereveningsbijdrage is met de huidige bovengrens de toegang tot polissen beperkt. Daarom wordt voorgesteld om de bovengrens voor de inhouding te verhogen met 10%.

Inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2023.