Besluit van 08-11-2022, Stb. 2022, 450

Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur in verband met de omzetting van EU-Drinkwaterrichtlijn 2020/2184 (herschikking)

—De herziene Drinkwaterrichtlijn is op 12 januari 2021 in werking getreden en moet uiterlijk op 12 januari 2023 zijn omgezet. Dit wijzigingsbesluit bevat, naast een aantal aanvullingen en wijzigingen van begripsomschrijvingen, bepalingen met aanvullingen en wijzigingen op het gebied van de risicobeoordeling en het risicobeheer van watervoorzieningssystemen, geharmoniseerde eisen aan materialen en producten, parameterwaarden voor kwaliteitseisen en richtwaarden voor aandachtstoffen, de informatieverstrekking aan burgers en het voorkomen van lekverliezen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.