Besluit van 02-09-2020, Stb. 2020, 358

Besluit houdende regels inzake de behandeling van klachten over de raad voor de kinderbescherming door een klachtadviescommissie (Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming)

— Met dit besluit wordt beoogd de behandeling van klachten over de raad voor de kinderbescherming te vereenvoudigen. De procedure wordt versneld. De klachten worden niet langer behandeld door in eerste instantie interne afhandeling en in tweede instantie inschakeling van een externe klachtencommissie. De behandeling vindt voortaan plaats volgens één procedure, waarbij een informele oplossing met behulp van bemiddeling wordt nagestreefd, door middel van de methode ‘Prettig Contact met de Overheid’. Mocht de klacht niet tot tevredenheid van de klager opgelost worden door bemiddeling, dan kan de klager deze voor advies voorleggen aan één van de klachtadviescommissies bestaande uit onafhankelijke externen, die de klacht onderzoekt en de klager hoort. De klachtadviescommissie brengt vervolgens advies uit aan de directie van de raad, die voor verdere afhandeling van de klacht zorg draagt. Het definitieve oordeel over de klacht blijft voorbehouden aan de raad.

Inwerkingtreding met ingang van 01-10-2020.