Inwerkingtredingsbesluit van 29-05-2020, Stb. 2020, 193

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 12 mei 1999, houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen (Stb. 1999, 214) voor de beleidsterreinen die worden bestreken door de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

—Artikel I treedt met ingang van 24-06-2020 in werking voor de beleidsterreinen die worden bestreken door de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Per 1 juli 1999 is de regeling van het intern klachtrecht in de Awb in werking getreden. Voor een aantal wetten is toen nog een uitzondering gemaakt. Met dit besluit wordt die uitzondering opgeheven voor de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De WHW onderzoek kent sinds 2010 een bepaling dat klachten behandeld moeten worden, waarbij voor bijzondere onderwijsinstellingen de Awb van overeenkomstige toepassing is verklaard. Hierbij is over het hoofd gezien dat de regels voor het intern klachtrecht voor openbare onderwijsinstellingen in de zin van de WHW nog niet in werking waren getreden. Deze omissie wordt met dit besluit hersteld.