Besluit van 27-01-2021, Stb. 2021, 47

Besluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) (Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020)

—Dit besluit implementeert de elementen van de wijzigingsrichtlijn kapitaalvereisten waarvoor de Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 (Stb. 2020, 509) aanleiding geeft of de grondslag bevat. Het besluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Bptfg) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). Het heeft betrekking op banken, beleggings­ondernemingen en bepaalde financiële holdings en gemengde financiële holdings. De wijzigingen gaan over hefboomratiobuffer, (ontheffing van) goedkeuringsvereiste van artikel 3:280a Wft en maximale boetehoogte.

Het besluit treedt, op enkele uitzonderingen na, in werking met ingang van 10-02-2021.