Besluit van 24 mei 2022, Stb. 2022, 223 en Inwerkingtredingsbesluit van 24 mei 2022, Stb. 2022, 221

Besluit tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiebesluit richtlijn gedekte obligaties)

—Dit besluit strekt samen met de Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties en de Implementatieregeling richtlijn gedekte obligaties tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2162 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties. Als gevolg van de implementatie van de richtlijn wordt met dit besluit voorzien in wijzigingen van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs). De bepalingen ter implementatie van de richtlijn dienen uiterlijk op 8 juli 2022 te worden toegepast. De bijbehorende verordening (EU) nr. 2019/2160 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (PbEU 2019, L 328) wordt eveneens op 8 juli 2022 van toepassing.

In dit besluit is uitwerking gegeven aan verschillende bepalingen uit de implementatiewet. In de implementatiewet is een verbod opgenomen op het uitgeven van gedekte obligaties in de zin van de richtlijn door banken met zetel in Nederland zonder toestemming van de Nederlandsche Bank (DNB) voor het programma waarvan de gedekte obligaties deel uitmaken. De implementatiewet bepaalt dat DNB de toestemming verleent voor het programma van gedekte obligaties wanneer aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zien onder meer op het programma van werkzaamheden, het beheer van het programma van gedekte obligaties en de administratieve structuur en de samenstelling van de dekkingspool. Deze voorwaarden zijn in dit besluit nader uitgewerkt, waaronder de eisen die worden gesteld aan de dekkingsactiva en de berekening van het dekkingsvereiste. Daarnaast is in dit besluit opgenomen welke informatie banken bij hun aanvraag voor toestemming van de uitgifte van gedekte obligaties dienen te verstrekken, en welke informatie banken aan DNB dienen te verstrekken voor de uitoefening van het doorlopend toezicht door DNB op de uitgifte van gedekte obligaties.

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 juli 2022.