Wet van 22 augustus 2022, Stb. 2022, 340

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)

—De wet houdt verband met de in artikel 1 van de omnibusrichtlijn ESFS-review opgenomen wijzigingen van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) en voert de in artikel 4 van de omnibusverordening ESFS-review opgenomen wijzigingen van de verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR) uit. De afkorting ESFS in de omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review staat voor ‘European System of Financial Supervision’ en ziet op het geheel van instellingen op Europees niveau dat toezicht houdt op het Europese financieel systeem.

De omnibusrichtlijn ESFS-review is op 30 december 2019 in werking getreden. De aanleiding voor het vaststellen van de omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review is gelegen in de wens om de integratie van de financiële markten in Europa verder te bevorderen en de financiële stabiliteit te borgen.

De belangrijkste wijziging van MiFID II en MiFIR die de omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review met zich brengt is dat de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning voor het verlenen van datarapporteringsdiensten en het toezicht op datarapporteringsdienstverleners voor het overgrote deel worden overgeheveld van de nationale toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), naar de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority: ESMA). De wet implementeert de in artikel 1 van de omnibusrichtlijn ESFS-review opgenomen wijzigingen van MiFID II. Verder voert de wet enkele van in artikel 4 van de omnibusverordening ESFS-review opgenomen wijzigingen van MiFIR uit.

Deze wet treedt in werking met ingang van 3 september 2022.

Kamerstukken