Besluit van 13-12-2021, Stb. 2021, 608

Besluit houdende de herziening van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022)

—Met deze herziening van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in  combinatie  met de Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (wet van 29-09-2021, Stb. 2021, 505) wordt gestreefd naar een technische vereenvoudiging van de regelgeving, zodat overzichtelijker is welk regime op welke situatie van toepassing is. Zo worden hoofdstukken in  het  besluit  geordend naar bepaalde categorieën werknemers en bevatten de laatste hoofdstukken bepalingen  over  quota, duur van de twv, strafbepalingen en openbaarmaking. Naast de herschikking van de artikelen voorziet de herziening van het BuWav in een uitwerking van de mogelijkheid om voor bepaalde categorieën van werkzaamheden een twv voor een kortere periode dan drie jaar te verlenen. In afwijking van de hoofdregel, wordt in het BuWav geregeld dat een twv voor ten hoogste twee jaar kan worden verleend bij aanvragen waarbij door UWV wordt getoetst of er prioriteitgenietend aanbod beschikbaar is en of de vacature voldoende kenbaar is gemaakt (volledige arbeidsmarkttoets). Op dit moment wordt de arbeidsmarkttoets nog jaarlijks verricht door UWV. Door een vergunning voor een langere periode dan een jaar te verlenen, maar ten hoogste twee jaar, is de verwachting dat de hoofdregel van de Wav als minder beperkend wordt ervaren en vaker zal worden toegepast.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2022.