Besluit van 31-08-2020, Stb. 2020, 322

Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd

–In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Minister van VWS diverse maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is dat in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor de maanden april en mei van het jaar 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening, een persoonsgebonden budget (pgb) of een algemene voorziening die onder het abonnementstarief valt, met uitzondering van de eigen bijdrage voor beschermd wonen of opvang. Dit besluit geeft hieraan uitvoering.

Het besluit treedt in werking met ingang van 10-09-2020, met terugwerkende kracht t/m 01-04-2020.