Wet van 1 juni 2022, Stb. 2022, 212

Wet houdende Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

—Deze wet voorziet in de wettelijke grondslag en randvoorwaarden voor de invoering van een systeem voor garanties van oorsprong voor ander gas uit hernieuwbare bronnen. Garanties van oorsprong zijn het exclusieve bewijs dat energie uit een hernieuwbare bron is opgewekt. Er zijn al garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gas uit hernieuwbare energiebronnen (groen gas) en warmte uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast zijn er garanties van oorsprong die aantonen dat elektriciteit is opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (HR-WKK). Implementatie van de richtlijn vraagt daarnaast om de introductie van een systeem voor garanties van oorsprong voor ander gas uit hernieuwbare bronnen en om het waarborgen dat ook voor de productie van koude uit hernieuwbare bronnen garanties van oorsprong kunnen worden afgegeven. De richtlijn verplicht lidstaten ook te voorzien in een systeem voor garanties van oorsprong voor verwarming of koeling. In de memorie van toelichting bij onderhavige wet is ten aanzien van de categorie ‘warmte of koude’ het voornemen aangekondigd een systeem voor garanties van oorsprong voor thermische energie uit hernieuwbare bronnen in te voeren in de beoogde Wet collectieve warmtevoorziening. Bij nota van wijziging (nr. 7) is dit onderdeel van de implementatie echter naar voren gehaald door in onderhavige wet te voorzien in aanpassing van de Warmtewet daartoe.

Inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Kamerstukken