Besluit van 11-03-2021, Stb. 2021, 149

Besluit houdende wijziging van het Rechtspositie­besluit ambtenaren BES, het Besluit overlegstelsel BES, het Bezoldigingsbesluit 1998 BES en het Besluit rechtspositie korps politie BES (formalisering participatieraden en verzamelbesluit)

—In het onderhavige besluit is een aantal verschillende onderwerpen geregeld of aangepast, waarvan de belangrijkste zijn: medezeggenschap, de formalisering van een dertiende maand van het salaris en de van overeenkomstige toepassing verklaring van een hoofdstuk uit de Arbeidswet 2000 BES in verband met de positie van zwangere en bevallen werkneemsters.

Wat betreft de medezeggenschap, zijn op 19 maart 2019, 1 juli 2019 en 31 oktober 2019 tussen de vertegenwoordigers van de Minister van BZK en de vertegenwoordigers van de ambtenarenbonden in Caribisch Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in dit besluit geformaliseerd. In het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES wordt een nieuwe paragraaf 11a ingevoegd, waarin het recht op medezeggenschap voor ambtenaren van de Rijksdienst Caribisch Nederland, dus voor ambtenaren in dienst van de Staat, geregeld is.

Wat betreft de dertiende maand is met de bonden de vervolmaking van de dertiende maand, te weten 8,33% van het brutoloon overeengekomen, reeds te realiseren met terugwerkende kracht tot en met 2019, met een minimum van USD 1750. Dat wordt met dit besluit geformaliseerd.

Wat betreft de bescherming van zwangere werkneemsters is in artikel IV van de Verzamelwet SZW 2021 is met ingang van 1 januari 2021 een nieuw hoofdstuk 3A ingevoerd in de Arbeidswet 2000 BES met betrekking tot arbeid door zwangere en bevallen werkneemsters. De Arbeidswet 2000 BES geldt op grond van artikel 1, tweede lid, onderdeel j, van die wet niet voor ambtenaren. Artikel I, onderdeel B, van het onderhavige besluit strekt ertoe dat de bepalingen van genoemd hoofdstuk 3a van die wet ook voor ambtelijk personeel zullen gaan gelden.

Inwerkingtreding met ingang van 30-03-2021. Voor sommige onderdelen geldt terugwerkende kracht.