Besluit van 22-09-2021, Stb. 2021, 442

Besluit tot wijziging van het Besluit Participatiewet in verband met de financiering van de loonkostensubsidies

—De aanleiding van deze wijziging is de motie Nijkerken-de Haan, waarin de regering wordt verzocht om over te gaan tot financiering van loonkostensubsidie op basis van realisatie en hiervoor middelen beschikbaar te stellen (Kamerstukken II 2020/21, 35 570-XV, nr. 32). Het Ministerie van SZW verstrekt middelen aan gemeenten voor de inzet van loonkostensubsidies (LKS), zodat mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, gemakkelijker aan het werk komen. Er ging echter een negatieve prikkel uit van financiering via het objectieve verdeelmodel dat werd gebruikt en dat stimuleert om de uitgaven, dus ook die aan LKS, te beheersen. De negatieve prikkel was vooral aanwezig voor de groep van mensen met een lage loonwaarde en werkzoekenden zonder uitkering, omdat er voor die mensen tegenover de kosten van LKS niet of nauwelijks een besparing op de uitkering staat. Omdat deze negatieve prikkel indruist tegen de doelstelling in de Participatiewet om zoveel mogelijk mensen met een beperking te laten werken (beschut of regulier), wordt met deze wijziging overgestapt op een financieringswijze waarbij de negatieve prikkel om LKS in te zetten wordt verminderd en het voor gemeenten duidelijker wordt welk budget ze voor LKS ontvangen. Naar verwachting zal LKS vaker ingezet gaan worden voor wie dat nodig heeft om aan het werk te komen en stijgt de arbeidsdeelname onder de doelgroep.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2022.