Wet van 07-07-2021, Stb. 2021, 418

Wet houdende regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn)

—Deze wet implementeert Richtlijn (EU) 2019/520. De wet heeft twee door die richtlijn voorgeschreven doelstellingen. De eerste is het waarborgen van de interoperabiliteit tussen elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer op het wegennet van de Unie. Om deze doelstelling te verwezenlijken wordt het aan houders of eigenaren van voertuigen aanbieden van een Europese elektronische tolheffingsdienst (een European Electronic Toll Service, EETS) mogelijk gemaakt, in aanvulling op nationale elektronische tolheffingsdiensten. Gebruikers van deze dienst kunnen dan onder één overeenkomst (en indien nodig met één soort boordapparatuur) aan tolverplichtingen voldoen in alle elektronische tolheffingsgebieden in ten ­minste vier lidstaten waar de dienstaanbieder is geaccrediteerd. De tweede doelstelling is het faciliteren van de grensoverschrijdende uitwisseling van voertuigregistratiegegevens over voertuigen en de eigenaren of houders daarvan waarvoor in de Unie geen wegentol is betaald. Deze regels zijn grotendeels al geïmplementeerd in het Kentekenreglement.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-09-2021, Stb. 2021, 449

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie EETS-richtlijn (Stb. 2021, 418)

—De wet treedt in werking met ingang van 19-10-2021

Kamerstukken