Wet van 26-05-2021, Stb. 2021, 262

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale melding vermissing rijbewijs)

—Deze wet bevat de wijzigingen die nodig zijn om als burger een digitale melding te kunnen doen om het rijbewijs ongeldig te laten worden en om een nieuw of vervangend rijbewijs aan te vragen. Een dergelijke melding is aan de orde bij vermissing of diefstal van het rijbewijs. Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om een dergelijke melding te doen in geval van het vermoeden van fraude met (de gegevens op) het rijbewijs. Zo kan op een snelle wijze de ongeldigheid van het rijbewijs worden bewerkstelligd verdere fraude te voorkomen. Verder bevat de wet enkel aanpassingen die met het bovenstaande samenhangen. Doordat deze melding vervolgens direct in het rijbewijzenregister wordt geregistreerd, wordt het rijbewijs direct ongeldig en behoeft betrokkene niet te wachten tot de afgifte van een nieuw of vervangend rijbewijs. Hierdoor wordt voorkomen dat het rijbewijs nog gedurende een bepaalde tijd geldig blijft. In het verlengde hiervan wordt de verplichting geschrapt om een proces-verbaal over te leggen bij aanvraag van een nieuw of vervangend rijbewijs na vermissing of diefstal van het oude rijbewijs, of na het doen van een melding in geval van het vermoeden van fraude.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken