Wet van 22 augustus 2022, Stb. 2022, 343

Wet tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

De wet creëert in de Visserijwet 1963 de bevoegdheid voor het opleggen van een bestuurlijke boete bij een overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens die wet. Dit betreft alle voorschriften in de Visserijwet 1963 die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Een bestuurlijke boete beoogt de handhaving van de visserijregelgeving te versterken, omdat er slagvaardiger en adequater op een overtreding kan worden gereageerd. Effectieve handhaving is van belang om de naleving van de visserijregeling te bevorderen. Het uiteindelijke doel van de bestuurlijke boete is het bevorderen van de naleving van de visserijregelgeving. Deze wet introduceert een duaal stelsel waarbij voor de handhaving van visserijregelgeving door middel van punitieve sancties zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke weg openstaat.

Deze wet treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken