Besluit van 31-05-2021, Stb. 2021, 251

Besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel, het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en het Besluit forensische zorg in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen)

—Dit besluit geeft uitvoering aan de Wet straffen en beschermen (Stb. 2020, 224). Deze wet wijzigt de regeling inzake detentiefasering, waaronder in het bijzonder de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) en in het Wetboek van Strafvordering (Sv). Dit besluit geeft nadere regels voor deelname aan het penitentiair programma, de daarbij te stellen voorwaarden en het elektronisch toezicht in dat verband. Ook bevat het een nieuwe wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking door de reclassering, de directeur van de inrichting en gemeenten ten behoeve van het detentie en re-integratieplan. In het besluit wordt verder de regeling inzake het dagprogramma geactualiseerd. Artikel 3 van de Penitentiaire maatregel (Pm) ondergaat in verband hiermee wijziging. Ook wordt een aanpassing doorgevoerd in het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen ten aanzien van de v.i. In lijn met de regeling van het penitentiair programma, voorziet dit onderdeel erin dat de beschikbaarheid van een aanvaardbaar verblijfadres expliciet wordt betrokken in de beoordeling of v.i. kan worden verleend. Tot slot ondergaat het Besluit forensische zorg wijziging naar aanleiding van de advisering op het ontwerp van dit besluit. De wijziging maakt mogelijk dat ook de reclassering in voorkomende gevallen de inzet van forensische zorg kan indiceren.

Inwerkingtreding

Artikel I, onderdelen A tot en met C en de onderdelen J tot en met L, en de artikelen II tot en met V treden in werking met ingang van 01-07-2021. Artikel I, onderdelen D tot en met I treedt in werking met ingang van 01-12-2021.