Besluit van 02-07-2021, Stb. 2021, 327

 Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (Uitvoeringsbesluit verordening prudentiële vereisten beleggingsondernemingen)

—Dit besluit strekt ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2033 van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L 314) en ter implementatie van artikel 18 van Richtlijn (EU) 2019/2034 van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314), waarin de administratieve sancties en maatregelen die nodig zijn om de verordening te handhaven, zijn opgenomen. Het besluit bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, waarmee wordt voorzien in het aanwijzen van de met de uitvoering van de verordening belaste toezichthouders en de sanctionering van overtreding van de verordening.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding (deels) met ingang van 10-07-2021.

  • Artikel I, onderdeel B, treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (Kamerstukken 35 783) in werking treedt.
  • Artikel I, onderdeel D, subonderdeel 2, en onderdeel E, subonderdeel 2, treedt in werking met ingang van 26-06-2026.