Besluit van 5 september 2022, Stb. 2022, 352

Besluit houdende uitvoering van de artikelen 570, tweede lid, en 575 van het Wetboek van Strafvordering

—De Innovatiewet Strafvordering introduceert meerdere pilots waarmee enige tijd in de praktijkervaring kan worden opgedaan in het kader van modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Voor de onderwerpen uit de Innovatiewet kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat zij slechts worden toegepast in een of meerdere arrondissementen en ressorten (artikel 575 Sv). De pilots prejudiciële procedure en vastleggen van gegevens na inbeslagneming vinden landelijk plaats. Dat geldt niet voor de onderwerpen audiovisuele registraties en mediation. Dit besluit bevat voor die pilots een aantal uitvoeringsbepalingen. Ten aanzien van de pilot opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de verslaglegging en als wettig bewijsmiddel bepaalt het besluit dat deze voor wat betreft de verslaglegging van hetgeen door opsporingsambtenaren ter opsporing is verricht of bevonden slechts plaatsvindt in het arrondissement Noord-Holland en het ressort Amsterdam, het arrondissement Overijssel en het ressort Arnhem-Leeuwarden. Voor wat betreft de verslaglegging van het onderzoek op de terechtzitting vindt toepassing slechts plaats in het arrondissement Limburg en het ressort ’s-Hertogenbosch, het arrondissement Noord-Holland en het ressort Amsterdam en het arrondissement Overijssel en het ressort Arnhem-Leeuwarden.

Wat betreft de pilot aanwijzing hulpofficier van justitie wordt bepaald dat de aan te wijzen hulpofficieren van justitie moeten beschikken over specifieke kennis en vaardigheden, benodigd voor de uitoefening van de bevoegdheden. Het is de werkgever die bepaalt of een hulpofficier van justitie over die kennis en vaardigheden beschikt.

De pilot mediation ten slotte vindt na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting plaats in de arrondissementen Gelderland, Overijssel en Zeeland-West-Brabant.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.