Besluit van 27-08-2021, Stb. 2021, 410

Besluit tot uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Besluit inburgering 2021)

—Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de Wet inburgering 2021. Gemeenten krijgen weer een belangrijke rol in het begeleiden van de inburgeringsplichtige: zij nemen van elke inburgeringsplichtige een brede intake af op basis waarvan een persoonlijk plan inburgering en participatie wordt opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze betrokkene aan de inburgeringsplicht moet voldoen. Dit kan via drie leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de Z-route. Het besluit strekt tot uitvoering van de wet en bevat nadere regels met betrekking tot onder andere de genoemde taken van gemeenten en de Minister van SZW zoals deze uit de wet voortvloeien. Daarnaast bevat het besluit nadere regels met betrekking tot de eisen van het keurmerk waarover cursusinstellingen op grond van de wet dienen te beschikken indien zij in aanmerking willen komen voor het in opdracht van gemeenten verzorgen van het inburgeringsaanbod aan asielstatushouders. Ook zijn uitgebreide bepalingen opgenomen over de noodzakelijke uitwisseling van (persoons)gegevens tussen de verschillende partijen die bij de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel zijn betrokken en bevat dit besluit eveneens bepalingen omtrent de berekening van de uitkering en de verdeling daarvan die gemeenten jaarlijks zullen ontvangen voor de financiering van de inburgeringsvoorzieningen.

Het Besluit inburgering wordt ingetrokken. Inwerkingtreding gelijktijdig met de Wet inburgering 2021.