Besluit van 25-09-2020, Stb. 2020, 361

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020

—Dit besluit strekt tot uitvoering van de tussen de Minister voor Rechtsbescherming en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) op 16 juni 2019 gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 1/1/2018-1/7/2020. In deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst zijn afspraken neergelegd over wijzigingen van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren. Een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst ziet op de verhogingen van de salarissen van rechterlijke ambtenaren. Voorts zijn de afspraken gemaakt over de verruiming van de vergoedingen voor (onder meer) raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, de afbouw van de zogenoemde mobiliteitstoelage, de beëindiging van de mogelijkheid om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik te maken van de zogenoemde PAS-regeling, de hoogte van de loondoorbetaling gedurende ouderschapsverlof en de voorwaarden waaronder de loondoorbetaling kan worden toegekend. Ook is voor een bepaalde groep rechterlijke ambtenaren de toekenning van een eenmalige uitkering afgesproken. Deze afspraken dienen door wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) geformaliseerd te worden.

Inwerkingtreding met ingang van 01-10-2020, waarbij een aantal bepalingen terugwerkende kracht heeft tot verschillende tijdstippen.