Wetsvoorstel (10-06-2022) tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

—Het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs (vo) neemt verder toe. Op basis van de meest recente ramingen wordt voor het jaar 2025 een onvervulde vraag verwacht van rond de 2500 fte. De verwachting is dat in 2025 in het tweedegraadsgebied voor de vakken natuurkunde, scheikunde, klassieke talen, Duits en Frans ruim 10% van de vacatures niet vervuld zal kunnen worden. Voor informatica is dat naar verwachting 46%. De huidige aanpak voor de tekortvakken biedt nog onvoldoende resultaat om deze tekorten te beperken. Het ‘gewone’ universitaire opleidingstraject voor een eerstegraads leraar is een combinatie van een vakinhoudelijke bachelor, een vakinhoudelijke master, en een educatieve master die zich met name richt op de pedagogische en (vak)didactische aspecten van het leraarschap. Sinds 2010 is het mogelijk om tijdens de vakinhoudelijke bachelor via een educatieve minor een deel van de pedagogische en (vak)didactische aspecten van het leraarschap op te doen. Na afronding van de minor ontvangt de student een beperkte tweedegraads bevoegdheid. In 2016 is het experiment ‘educatieve module’ gestart, waarmee het voor studenten mogelijk is gemaakt om het programma van de minor ná een afgeronde bachelor te volgen. De educatieve minor heet dan ‘educatieve module’. Daarnaast kan de student na het afronden van de educatieve module vanwege vrijstellingen een eerstegraads bevoegdheid (door middel van afronding van een educatieve master) binnen een half jaar behalen. Hiervoor is uiteraard wel vereist dat de student ook een universitaire (vakinhoudelijke) master heeft afgerond.

Met dit wetsvoorstel worden verschillende maatregelen geïnitieerd. Deze beogen separaat en in samenhang een bijdrage te leveren aan de afname van het lerarentekort. De maatregelen betreffen:

  1. Het omzetten van het experiment met de educatieve module naar een structurele regeling. Voorgesteld wordt de educatieve module te verankeren in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daarnaast wordt voorgesteld om in de Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) de bevoegdheid te regelen van leraren die tijdens, of na, het experiment een educatieve module hebben afgerond.
  2. De verbreding van het recht op studiefinanciering voor hbo-lerarenopleidingen. Het wetsvoorstel beoogt het mogelijk te maken dat elke gediplomeerde van een vakgerichte bacheloropleiding een extra jaar studiefinanciering kan krijgen voor het volgen van de hbo-lerarenopleiding.
  3. Het mogelijk maken van een ‘verklaring afgelegde vakken en opgedane bekwaamheid’. Beoogd wordt het mogelijk te maken dat universiteiten naast een getuigschrift ook een ‘verklaring afgelegde vakken en opgedane bekwaamheid’ kunnen verstrekken aan gediplomeerden van brede universitaire lerarenopleidingen, indien deze gediplomeerden zich binnen dezelfde opleiding voor een extra vak hebben bekwaamd. Daarnaast wordt voorgesteld de WVO 2020 aan te passen zodat deze verklaring ook kan leiden tot een bevoegdheid.

Kamerstukken