Wetsvoorstel (21-09-2021) tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

—Dit voorstel trekt tot implementatie van nieuwe Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (Ecris), namelijk:

  • Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (PbEU 2019, L 135; Ecris-TCN-verordening); en
  • Richtlijn (EU) 2019/884 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad (PbEU 2019, L 151; hierna: Ecris-richtlijn).

Ecris, het Europees strafregisterinformatiesysteem, bestaat uit een elektronisch systeem voor de wederzijdse doorgifte van justitiële gegevens tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten. Ecris was onvoldoende ingericht op onderdanen van een derde land. Een lidstaat die justitiële gegevens behoefde over een onderdaan van een derde land, diende een verzoek daartoe te sturen aan alle lidstaten. Dat leidde tot hoge uitvoeringslasten.

Naar aanleiding van vorenstaande problematiek deed de Europese Commissie in 2017 een voorstel tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen ter aanvulling en ondersteuning van het Europees strafregisterinformatiesysteem (COM/2017/0344). Dat voorstel leidde tot de totstandkoming van de Ecris-TCN-verordening. Bij de Ecris-TCN-verordening is Ecris-TCN ingesteld en zijn regels gegeven over het gebruik daarvan. Ecris-TCN bestaat uit een centraal informatiesysteem waarin identiteitsgegevens van in de Europese Unie veroordeelde onderdanen van een derde land worden opgeslagen.

Ter implementatie van de Ecris-TCN-verordening en Ecris-richtlijn beoogt het wetsvoorstel regels te geven over het gebruik van Ecris-TCN, het gebruik van Ecris en het recht op een uittreksel. Ecris-TCN wordt gebruikt om vast te stellen welke lidstaten van de Europese Unie beschikken over justitiële gegevens over een onderdaan van een derde land en een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die tevens de nationaliteit van een derde land bezit. Het doel van die vaststelling is om die justitiële gegevens te verkrijgen via Ecris. Het voorstel geeft de betrokkene het recht om op diens schriftelijk verzoek een uittreksel te verkrijgen van hem betreffende justitiële gegevens. Dit recht is nieuw en komt in de plaats van het bestaande recht op inzage.

Kamerstukken