Wetsvoorstel (25-08-2023) tot wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

—Met dit wetsvoorstel wordt de inwerkingtreding van de in artikel 44c van de Woningwet neergelegde goedkeuringsprocedure voor commerciële activiteiten van woningcorporaties tot 1 juli 2025 opgeschort. Tot die datum hoeven woningcorporaties geen goedkeuring aan de Minister voor VRO te vragen voor hun commerciële activiteiten en hoeven zij niet aan te tonen dat zij marktpartijen in de gelegenheid hebben gesteld hun interesse in hun voorgenomen commerciële investeringen kenbaar te maken. Hiermee wordt beoogd woningcorporaties meer ruimte te geven voor het realiseren van woningen in het middenhuursegment. Om de opgave van 50.000 nieuwe middenhuurwoningen tot en met 2030 waar te kunnen maken, achten woningcorporaties het noodzakelijk dat de marktverkenning wordt afgeschaft. In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) is daarover afgesproken dat de Minister voor VRO de opschorting van de markttoets in 2024 zal evalueren, onder andere om te beoordelen of het realiseren van meer middenhuur door woningcorporaties bijdraagt aan de nationale opgave en of hierdoor ongewenste marktverstoring plaatsvindt. De evaluatie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Factoren die met de realisatie van middenhuurwoningen samenhangen, zoals de hoogte van de grondprijs en de bouwkosten, zullen bij de evaluatie betrokken worden. Het ligt daarnaast in de rede dat de effecten van andere beleidsmaatregelen, zoals de afschaffing van de verhuurderheffing en de regulering van markthuren, onderdeel uitmaken van de evaluatie. Daardoor levert de evaluatie een breder beeld op. Ook zal er aandacht zijn voor de wettelijke en financiële kaders waarbinnen corporaties en marktpartijen zorgen voor de totstandkoming van middenhuurwoningen. Op basis hiervan zal de minister beoordelen of afschaffing noodzakelijk is en wordt bezien of de (markt)omstandigheden dusdanig gewijzigd zijn dat er vanuit de markt weer (voldoende) interesse bestaat voor woningbouwprojecten in het middenhuursegment. Een besluit hierover zal tijdig genomen worden met het oog op het voorgestelde aflopen van de opschorting per 1 juli 2025.

Kamerstukken