Wetsvoorstel (23-02-2023) tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Algemene wet bestuursrecht en de Faillissementswet in verband met de rechts­bescherming bij de afwikkeling van verzekeraars en enige andere verbeteringen in het kader voor ­herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

—Dit wetsvoorstel strekt tot het stroomlijnen van het rechtsbeschermingsregime bij de afwikkeling van verzekeraars en het doorvoeren van een aantal kleinere verbeteringen in het resolutieraamwerk voor verzekeraars. Met de invoering van de Implementatiewet verliesabsorptie- en ­herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen ­(implementatie van de richtlijn verlies­absorptie en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2019/879/EU (ofwel implementatiewet BRRD II, Stb. 2021, 632) is een aantal omissies in de resolutiewetgeving voor banken (eerdere implementatie BRRD I) geconstateerd en hersteld. Aangezien het Nederlandse resolutieraamwerk voor verzekeraars goeddeels is gebaseerd op het raamwerk voor banken, is het wenselijk om vergelijkbare wijzigingen door te voeren in het resolutieraamwerk voor verzekeraars en daarbij meteen enkele onjuistheden en wetstechnische onvolkomenheden te herstellen.

Wat betreft de stroomlijning van de rechtsbescherming is bij de totstandkoming van de Implementatiewet BRRD II geconstateerd dat bij de Implementatiewet BRRD I een versneld rechtsbeschermingsregime alleen is toegepast op het besluit tot afwikkeling zelf, en niet ook op de besluiten tot de inzet van de afwikkelingsmaatregelen. Dit is in de Implementatiewet BRRD II daarom alsnog geregeld, voor zover het de inzet van afwikkelmaatregelen ten aanzien van banken betreft. Voor zover het verzekeraars betreft, voorziet het onderhavige wetsvoorstel in deze wijzigingen.

Kamerstukken