Wetsvoorstel (09-09-2022) houdende regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

—Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een permanent adviescollege voor toetsing van informatiesystemen, ICT-projecten en onderhoud- en beheeractiviteiten van de centrale overheid. Het Adviescollege ICT-toetsing is per 1 januari 2021 tijdelijk ingesteld als opvolger van het Bureau ICT-toetsing (het BIT) dat een ambtelijk bureau was binnen het ministerie van BZK met een onafhankelijke toezichtsraad. De taak van het Adviescollege ICT-toetsing heeft betrekking op grote ICT-projecten en informatiesystemen van de ministeries, zelfstandige bestuursorganen, politie en de Raad voor de rechtspraak. Het gaat hierbij ook om systemen die kunnen dienen ter uitvoering van beleid en regelgeving.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over de onafhankelijke positionering van het Adviescollege. Zij acht positionering binnen het Ministerie van BZK in de rede liggen. De Afdeling wijst erop dat voor de doelen die de regering beoogt te bereiken, geen wet nodig is. Daarnaast maakt de Afdeling een opmerking uit oogpunt van wetgevingskwaliteit over de mate van juridisering, respectievelijk overregulering. In verband daarmee dient het wetsvoorstel volgens de Afdeling nader te worden overwogen.

Het kabinet is van oordeel dat het Adviescollege wettelijk verankerd moet worden als onafhankelijk adviescollege op afstand. Het criterium van onafhankelijkheid, in wezen én in schijn, weegt zodanig zwaar dat het kabinet niet terug wil naar een situatie waarin het Adviescollege binnen BZK wordt geplaatst. Niet alleen wordt het Adviescollege hiermee op afstand geplaatst, ook kan het Adviescollege daardoor niet lichtvaardig worden opgeheven, omdat dit immers een nieuw wetsvoorstel zou vergen. Het kabinet vindt dit passend gelet op het onderwerp waar het Adviescollege over adviseert.

Kamerstukken