Wetsvoorstel (26-04-2022) tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

—In de brief aan de Eerste Kamer van 11 maart jongstleden (Kamerstukken I 2021/22, 35 925, nr. S) heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen aangekondigd voor het jaar 2022. Dit wetsvoorstel regelt de verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 en een uitwerking van de maatregelen ter demping van het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland.

Kamerstukken