Wetsvoorstel (31-08-2020) tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

—Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot wijziging van een aantal wetten inzake de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Dit betreft ten eerste de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa regelt enerzijds de uitkering die politieke ambtsdragers na hun aftreden ontvangen en daarnaast bevat de Appa de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers. Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak aanpassing van de pensioenregeling, maar wijzigt ook een aantal onderdelen met betrekking tot de uitkeringen. Het bevat drie soorten wijzigingen met betrekking tot de Appa-pensioenen:

  1. Materiële wijzigingen in verband met wijzigingen in het ABP-reglement (aanpassingen die zijn gericht op vermindering van de complexiteit in m.n. de regeling met betrekking tot het partnerpensioen en afschaffen ANW-compensatie en aanpassingen m.b.t. de waardeoverdracht van kleine Appa-pensioenen).
  2. Introductie van de begrippen partner, partnerschap, partnerpensioen en ouderdomspensioen.
  3. Wijzigingen betreffende een de vormgeving van de hoofdstukken inzake de Appa-pensioenen.

Kamerstukken