Besluit van 31-08-2021, Stb. 2021, 420

Besluit tot vaststelling van tijdelijke bepalingen voor diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik en tot wijziging van het Besluit strategische goederen voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Tijdelijk uitvoeringsbesluit herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

—Voor de tijdelijke regeling van de onderwerpen in de Wet strategische diensten (WSD) is op grond van artikel 13, eerste lid, van de WSD dit Tijdelijke uitvoeringsbesluit opgesteld, waarin ook de wijziging van het Besluit strategische goederen is opgenomen. Voor de permanente wijziging van de WSD is op grond van artikel 13, tweede lid, van de WSD, gelijktijdig een wetsvoorstel opgesteld, het wetsvoorstel Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik (zie NJB 2021/2391). Op basis van artikel 13 WSD wordt voor de tijdige implementatie van de herziene Verordening producten voor tweeërlei gebruik, met dit besluit bepaald dat bepaalde artikelen van hoofdstuk 1 van de WSD tijdelijk anders worden gelezen. De voorliggende uitvoering van de herziene Verordening producten voor tweeërlei gebruik in de WSD bestaat grotendeels uit wetstechnische of terminologische aanpassingen van de verwijzingen in de artikelen van de WSD naar de verordening uit 2009. De artikelen van de WSD worden op een andere wijze gelezen daar waar verwijzingen naar de oude EU-verordening goederen voor tweeërlei gebruik zijn opgenomen in de verbodsbepalingen of het aanwijzen van een bevoegde autoriteit.

Het Bsg wordt voorts gewijzigd daar waar verwijzingen naar de EU-verordening producten voor tweeërlei gebruik zijn opgenomen in het kader van verbodsbepalingen of bepalingen voor het aanwijzen van een bevoegde autoriteit.