Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind bracht de zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (zijn eerste) uit aan de Tweede Kamer. De minister geeft daarin ook aan op een aantal onderdelen een andere koers te varen dan voorzien in de contourenbrief van zijn voorganger minister Sander Dekker.

De minister heeft ten eerste besloten om af te zien van het voornemen om rechtshulppakketten grootschalig in te kopen. Daarnaats hteeft hij besloten om de aangekondigde nieuwe systematiek voor de eigen bijdrage te verlaten en de huidige systematiek voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage (te weten een vast bedrag waarvan de hoogte samenhangt met de inkomenscategorie van de rechtzoekende), en daarbij de huidige verdeling in inkomensgroepen met de huidige inkomensgrenzen te handhaven. De minister heeft ook besloten de looptijd van het programma met één jaar, tot 1 januari 2026, te verlengen en het wetsvoorstel niet eind 2022 maar aan het einde van de looptijd van het programma in consultatie te brengen.

Voortgang versterking eerste lijn

De minister gaat verder in de rapportage in op de voortgang van de versteking van de eerste lijn rechtshulp. Een van de daar vermelde ontwikkelingen is dat per 1 januari 2023 rechtzoekenden niet langer zullen hoeven te betalen om te bellen met het Juridisch Loket. Het betaalde 0900 nummer zal per die datum omgezet worden naar een gratis 0800 nummer. Ook gaat de minister in op de voortgang van de 'burgergerichte overheid'. Daaronder valt onder meer het Project procedeergedrag overheid dat van start is gegaan. Dat project is specifiek gericht op het procedeergedrag van de overheid, vanuit de gedachte dat meer burgergericht procedeergedrag bijdraagt aan minder onnodige procedures in het bestuursrecht. Om meer inzicht te krijgen in achterliggende problematiek en oorzaken en zo aangrijpingspunten te vinden voor succesvolle interventies, consulteert het deelprogramma momenteel circa negentig stakeholders die vanuit verschillende invalshoeken inzicht geven in hun visie, kennis en ervaring ten aanzien van procedeergedrag van de overheid. Wanneer de consultatie is afgerond worden de resultaten gebundeld in een bloemlezing. Die wordt deze zomer samengesteld, waarna in het najaar een probleem- en oorzakenanalyse wordt gemaakt op basis van die bloemlezing. Deze analyse vormt op haar beurt weer de basis voor een interventiestrategie en een actieprogramma.Verder is het WODC inmiddels het in de vorige voortgangsrapportage aangekondigde onderzoek naar hoger beroepen gestart, waarmee de minister meer zicht wil krijgen op procedeergedrag van de overheid in zaken tussen burgers en bestuursorganen waarbij het bestuursorgaan in hoger beroep is gegaan. Verder gaat de minister nog in op de voortgang van een aantal pilots (o.a. Burgergericht-bestuursrechtdialogen) en andere activiteiten (waaronder oprichting van een Juridisch dashboard Sociale Verzekeringsbank). 

Voortgang verbetering van de kwaliteit in de tweede lijn

Met de stelselvernieuwing wordt ook ingezet op verbetering van de kwaliteit van de tweedelijns dienstverlening. De afgelopen periode is door de Raad  voor de rechtspraak gewerkt aan een nieuwe systematiek om de hulpvraag van een rechtzoekende te kunnen koppelen aan het passende rechtshulppakket en een gekwalificeerde dienstverlener. De nieuwe systematiek wordt onder andere toegepast binnen het experiment echtscheiding (zie hieronder) en de eerder genoemde herstelregelingen kinderopvangtoeslag. Op basis van de ervaringen in de praktijk zal de Raad de uitvoering van de systematiek voortdurend verbeteren.

Verder gaat de minister in op de voortgang van het experiment echtscheiding en op de ingezette activiteiten om rechtzoekenden op het gebied huurrecht, asiel en werk beter te kunnen helpen alsook die ter verbetering van de kwaliteit van rechtsbijstand in het strafrecht. Wat de laatste betreft gaat de minister o.a. in op de pilot slachtofferadvocatuur. 

Overige beleidsythema's

Tot slot geeft de minister de stand van zaken weer ten aanzien van de ontwikkelingen op een drietal actuele beleidsthema’s, te weten: zelfredzaamheid, stand sociale advocatuur en jonge aanwas en de maatschappelijke bijdrage van de advocatuur. 

 

Lees hier de Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Laatste nieuws